Biomasa d.o.o., Krnica 52, 3334 Luče
+386 (0)3 838 40 86
+386 (0)41 383 383

NOVA INVESTICIJA V BBC NAZARJE

Vi ste tukaj: NOVA INVESTICIJA V BBC NAZARJE

OPIS PODPORE:

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Postavitev žagarske, peletirne in briketirne linije v BBC Nazarje

 

Za nakup žagarske, peletirne in briketirne linije je upravičenec prejel sredstva iz  naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«,  podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

POVZETEK

Podjetje Biomasa d.o.o.  je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto investicijo bomo žagali predvsem hlodovino slabše kvalitete ter predelovali ostanke iz žagarskih obratov v pelete in brikete.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naložba je izvedena v našem Biomasinem biomasnem centru v Nazarjah (BBC Nazarje) v obstoječih objektih propadlega lesnopredelovalnega podjetja Glin.

 

Horizontalna tračna žaga ima kapaciteto do 12 m3/8h. Tračna žaga je postavljena v hali, kjer je že bil lesno predelovalni obrat. Razrezovali bomo predvsem hlodovino, ki jo že odkupujemo za namen proizvodnje sekancev. S krojenjem hlodovine za celulozo lahko dobimo zadostne količine hlodovine za gradbeni les in embalažo. Kapaciteto žage smo načrtovali samo na hlodovino, ki jo bomo krojili iz celuloze. Ostanek od žaganja sta žagovina in žamanje. Žagovina se bo porabila za pelete in brikete, žamanje pa za sekance.

 

Peletirna linija je kompleksnejše postrojenje. Surovina za peletiranje se zajemal iz obstoječega skladišča s hidravličnim pomičnim podom in potuje v sušilnik. Sušilnik dobiva toploto iz obstoječih naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike na lesno biomaso. Iz sušilnika se suh material transportiran preko transporterjev v elektro mlin, kjer se sekanci, žagovina in oblovina zmelje v prah. Od tu preko sesalnih transporterjev potuje material v obstoječ silos volumna 400 m3. V obstoječem silosu je montiran hidravlični pomični pod, ki transportiral že pripravljen suh material s polžnim transporterjem do peletirke. Peletirka izdeluje pelete, ki se ohladijo v hladilnem sistemu, od koder se transportirani v vmesni zalogovnik. Iz vmesnega zalogovnika je možen naklad pelet direktno v cisterno za transport pelet v rinfuzi. Iz vmesnega zalogovnika je možen transport pelet tudi v pakirno linijo za avtomatizirano pakiranje v vreče po 15 kg. Ključna prednost takšnega sistema je, da imamo v vmesnem zalogovniku pelete v rinfuzi. Glede na naročilo, ki ga dobimo pa lahko takoj naložimo pelete v cisterno, ali pa jih zapakiramo v 15 kg vreče kupca, ki jih prodajamo pod svojo blagovno znamko, ali blagovno znamko naših kupcev.

 

Briketirna linija je namenjena briketiranju materiala slabše kvalitete, ki ni dovolj dober za pelete razreda A1. Za briketirano linijo se uporablja naša obstoječa sušilna linija, ki jo imamo za tehnično sušenje sekancev, nato pa suh material prihajal v briketirko.

 

Za celotno postrojenje je bilo potrebno izvesti nove elektro inštalacije in centralni nadzorni sistem.

 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

  • Dodajanje vrednosti gozdno lesnim proizvodom.
  • Širjenje vrste proizvodov.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Investicija je skladna s Investicijskim programom, ki je bil izdelan januarja 2017. Cilji, ki so bili zastavljeni so tudi doseženi, dela pa so v celoti izvedena.

  • Izvedena je tračna žaga,
  • Izvedena je peletirna linija z vso pripadajočo opremo,
  • Izvedena je briketirna linija.

 

Kapaciteta opreme in linij, ki je bila izvedena v sklopu investicije Nakup linije za predindustrijsko predelavo lesa – Postavitev žagarske, peletirne in briketirne linije v BBC Nazarje je skladna z Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016. Investicija v nov sistem, je prinesla:

  • Višji prihodek podjetja,
  • Uvajanje novih produktov,
  • Zaposlitev treh novih delavcev.

 

POVEZAVE:

Spletna stran Evropske komisije

Spletna stran Programa razvoja podeželja